กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเชิญชวนองค์กรหรือหน่วยงาน ส่งชื่อบุคคล พร้อมประวัติและผลงานของศิลปินเข้ารับการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า สวธ.มีความประสงค์สรรหาและคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 ผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านศิลปะใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง และ สาขาวรรณศิลป์ โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะส่งรายชื่อบุคคล ประวัติและผลงานของศิลปิน เข้ารับการพิจารณาประกาศยกย่องเชิดชูเกียติเป็นศิลปินแห่งชาติ สามารถเขียนแบบเสนอประวัติและผลงานตามรายละเอียดในคู่มือหลักเกณฑ์การคัดเลือกและการรับสมัครบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่สมควรได้รับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พร้อมมีหนังสือนำเรียนอธิบดีกรมส่งเสริมวันธรรม และจัดส่งข้อมูลถึงกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ 14 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม กองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โทร.02 247 0013 ต่อ 1311, 1320 และ 1326 โทรสาร 02 645 2975 ตาม วัน เวลา ราชการ หรือที่ http://www.culture.go.th (ข่าวประกาศ) เว็บไซต์กองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม http://www.culture.go.th/cul_fund และเว็บไซต์หออัครศิลปิน http://www.culture.go.th/subcultureสำหรับต่างจังหวัดขอรับรายละเอียดได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance