พัฒนาชุมชนอำเภอเฝ้าไร่ จ.หนองคาย เปิดปฏิบัติการ "Quick Win" 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร” กิจกรรม Kick off การขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ วัดป่าธรรมวนาราม บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย นายยุคล กาญจนศิริพงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off การขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก จาก บริษัท เจียไต๋ จำกัด โดยมี นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ กล่าวรายงาน มี นางสมัย ชนาราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ,พระคูรสุนทรจันทรังษี เจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่ (ธ) ,นายนิรันดร์ ถาละคร สาธารณสุขอำเภอเฝ้าไร่ ,หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

นายยุคล กาญจนศิริพงศ์ นายอำเภอเฝ้าไร่ กล่าวว่า จังหวัดหนองคายได้ทำทุกวิถีทาง ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ กอปรกับเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน มุ่งเน้นการพึ่งตนเองและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ โดยการจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน และกำหนดให้มีการขยายปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” ให้ครบทุกวัดในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทางวัดได้ร่วมกับชุมชนเป็นต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีวัดของชุมชนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมปลูกผักสวนครัว เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ได้มีส่วนในการแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้มีผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครัวเรือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป้าหมายอำเภอเฝ้าไร่ มีจำนวนวัด/สำนักสงฆ์ จำนวน 72 แห่ง นั้นจึงขอให้ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับผู้นำในชุมชน กลุ่มองค์กร และประชาชนในชุมชน และส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันพัฒนาวัดและขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” ให้ครบทุกวัด ทุกสำนักสงฆ์ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยให้วัดเป็นศูนย์รวมการแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้มีผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครัวเรือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต่อไป

นางสาวปรียาวดี บุญแฮด พัฒนาการอำเภอเฝ้าไร่ กล่าวว่า ด้วยจังหวัดหนองคาย ได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนในการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ซึ่งถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ กอปรกับเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครอบครัวและชุมชน มุ่งเน้นการพึ่งตนเองและสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันได้รับความร่วมมือจาก หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนในชุมชน ได้ดำเนินการปลูกผักสวนครัวและขยายผลให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยถือเป็นโครงการ Quick Win ที่ต้องเห็นผลเร็วและเป็นรูปธรรม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

เพื่อเป็นการขยายผลการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนที่ก่อให้เกิดความเอื้ออาทรกันและกัน จังหวัดหนองคายจึงได้นำแนวคิดให้วัดเป็นศูนย์กลางเอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับชุมชนได้ปลูกผัก และมาดูแลพืชผักของตน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทางวัดได้ร่วมกับชุมชนเป็นต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีวัดของชุมชนร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมปลูกผักสวนครัวเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ได้มีส่วนในการแบ่งปันน้ำใจให้กับประชาชนและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้มีผักสวนครัวไว้รับประทานภายในครัวเรือนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จังหวัดหนองคายจึงได้ให้อำเภอดำเนินการ ขยายปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” จัดให้มีกิจกรรม Kick off ขยายปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” วัดต้นแบบ 1 อำเภอ 1 วัด ขึ้น และมีการขยายผลปลูกผักในวัด/สำนักสงฆ์ในอำเภอเฝ้าไร่ จำนวน 72 แห่ง ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือน มิถุนายน 2563 ดังนี้

ทั้งนี้ ตำบลเฝ้าไร่ มีวัด 14 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง รวม 16 แห่ง ,ตำบลอุดมพร มีวัด 14 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง รวม 15 แห่ง ,ตำบลนาดี มีวัด 5 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง รวม 6 แห่ง ,ตำบลหนองหลวง มีวัด 15 แห่ง สำนักสงฆ์ 3 แห่ง รวม 18 แห่ง ,ตำบลวังหลวง มีวัด 13 แห่ง สำนักสงฆ์ 4 แห่ง รวม 17 แห่ง ในการจัดกิจกรรม Kick off ขยายปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก “บวร” วัดต้นแบบ 1 อำเภอ 1 วัด ในครั้งนี้ ได้คัดเลือก วัดป่าธรรมวนาราม บ้านศรีวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหลวง เป็นวัดต้นแบบ 1 อำเภอ 1 วัดของอำเภอเฝ้าไร่.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน