วันที่ 23 พ.ค. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงของเกษตรกร กรณีศึกษาตัวอย่างเกษตรกรทั่วประเทศ โดยดำเนินการเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน (Mixed Method) ทั้งการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียลทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,040 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา พบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.4 ระบุต้องการเข้าถึงทรัพยากรการผลิต เช่น แหล่งน้ำ ที่ทำกิน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด เพื่อการเกษตร รองลงมาคือร้อยละ 71.5 ต้องการเพิ่มราคาประกันพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 69.2 ต้องการแหล่งตลาดรับซื้อผลผลิตการเกษตร ร้อยละ 65.7 ต้องการแก้ปัญหาราคาปุ๋ย และร้อยละ 64.1 ต้องการแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตครบวงจร

เมื่อถามถึง มาตรการดูแลเกษตรกรที่พึงพอใจในยุคของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.9 พอใจเงินเยียวยาเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร ประกันรายได้ รองลงมาคือร้อยละ 65.0 พอใจการดูแลพัฒนาราคาพืชผลทางการเกษตร ร้อยละ 31.2 พอใจประกันยางพารา ร้อยละ 19.1 พอใจโครงการป้องกันน้ำท่วม และร้อยละ 18.2 พอใจกักเก็บน้ำแก้ภัยแล้ง ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.4 ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมากที่สุดต่อมาตรการแก้ปัญหาเกษตรกรของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่น่าสนใจคือ คุณลักษณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกษตรกรอยากได้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 76.2 ระบุแก้ปัญหาได้จริง ร้อยละ 64.8 ระบุรวดเร็วฉับไวแก้ปัญหา ร้อยละ 62.9 ระบุมีความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทันที ร้อยละ 62.4 ระบุติดดินเข้าถึงได้ง่าย และร้อยละ 57.4 ระบุไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามลำดับ.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน