ได้ทั้งทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุดเขต สวยสม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พร้อมนายพัฒนพงษ์ สีกา ผอ.โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย และคณะครู ลงพื้นที่บ้านเด็กนักเรียนเพื่อเยี่ยมบ้าน และติดตามการเรียนออนไลน์ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพราะ “โรงเรียนหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้”

นายสุดเขต กล่าวว่า “การเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ให้ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ครู นักเรียน สามารถเรียนรู้ได้ตามความพร้อมและบริบทของแต่ละโรงเรียน และกำชับมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดอีกด้วย”

จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและติดตามการเรียนออนไลน์ พบว่า เด็กนักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้ ตามตารางการจัดการเรียนออนไลน์ โดยผู้ปกครองให้การสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต และบางคน ใช้โอกาสในการเรียนออนไลน์ สามารถเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้ มาช่วยครอบครัวทำงาน และหารายได้ระหว่างเรียน

เด็กชายธนพล คงหมื่นรักษ์ (น้องคิว) นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม ได้เรียนออนไลน์ผ่านมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (DLTV) โดยสามารถเรียนได้ตามตารางเรียน และเข้าใจในบทเรียน โดยผู้ปกครองสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน และสัญญาณอินเตอร์เน็ต เห็นว่า การเรียนออนไลน์เป็นประโยชน์ เพราะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเชื่อว่าความรู้จะส่งต่อเมื่อเปิดภาคเรียนตามปกติ

เด็กชายธรรมนูญ คีรีมาศ(น้องนูญ) นักเรียนชั้น ม.2/3 โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม เรียนออนไลน์ไปด้วย ขณะช่วยผู้ปกครอง(ยาย) ขายกล้วยปิ้ง ที่ตลาดสดตำบลโตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

นายนลธวัช วงศ์สุวรรณ (น้องอาร์ม) นักเรียนชั้น ม.6/1 รร.คีรีมาศพิทยาคม ใช้เวลาว่างที่ปิดเทอมยาวนาน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 นี้ เป็นช่างซ่อมแอร์และติดเสาทีวีดิจิทัล หารายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการเรียนออนไลน์ โดยใช้เวลาช่วงเช้าถึงเย็น ไปรับจ้างเป็นลูกมือร้านซ่อมแอร์ในตัวอำเภอคีรีมาศ ติดตั้งตามบ้านเรือน และมาเรียนออนไลน์ช่วงรีรันอีกครั้ง ในตอนกลางคืน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และได้ฝึกทักษะอาชีพควบคู่ไปด้วย

และนี่ เป็นเพียงบางส่วนของเด็กนักเรียนที่เรียนออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ที่ต้องปรับตัวของกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 นอกจากเด็กนักเรียนต้องเรียนรู้ทางด้านทักษะวิชาการแล้ว ที่น่าสนใจ ยังได้เรียนรู้ในเรื่องของทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตอีกด้วย