เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการหารือการเจรจากำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยได้มีการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง ประกอบด้วย 1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 3.ธนาคารออมสิน และ4.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ซึ่งสำนักงานกองทุกฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ได้ส่งจำนวนลูกหนี้ให้เจ้าหนี้ซึ่งเป็นธนาคารทั้ง 4 แห่งตรวจสอบแล้ว พบว่า มีลูกหนี้ที่เป็น NPL จำนวน 44,923 ราย แบ่งเป็น 1.ธ.ก.ส. 42,234 ราย 2.ธอส. 2,008 ราย 3.ธนาคารออมสิน 593 ราย และ4.ธพว. 88 ราย

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ กฟก. นำแนวทางการเจรจาของแต่ละหน่วยงานจัดทำเป็นข้อสรุป พร้อมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มานำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการเจรจาร่วมกับธนาคารทั้ง 4 แห่ง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน