เมื่อวันที่ 21 พ.ค. นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด อำเภอควนเนียง เพื่อพบปะสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการขยายผลการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพของศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ที่ได้ริเริ่มทดลองการปลูกพืชระยะสั้น (ฟักทองญี่ปุ่น) จนสามารถขยายผลส่งเสริมให้สมาชิกไปปลูกเป็นอาชีพเสริม โดยมีสมาชิกรุ่นแรก จำนวน 24 คนเข้าร่วมโครงการสหกรณ์เป็นผู้รับหาตลาดรับซื้อผลผลิต 100 % และมีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ โดยสหกรณ์ต้องเริ่มส่งเสริมตั้งแต่การอบรมให้ความรู้การผลิตแก่สมาชิกการเตรียมดิน การปลูก การดูแล และการเก็บเกียวผลผลิต และสหกรณ์จะรับซื้อผลิตผลในราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป ซึ่งสหกรณ์ได้วางแผนการตลาดโดยแบ่งสมาชิก24 ราย เป็นรุ่นการผลิต รุ่นละ 5-6 รายๆละ ไม่เกิน 20 ต้น คาดการว่าครบ 3 เดือนจะมีผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้ต้นละ 10 ลูก ๆละ 1-1.5 กิโลกรัม สมาชิกแต่ละรายสามารถผลิตได้ประมาณ 200 ลูก รวม 300 กิโลกรัม โดยราคาในขณะนี้ กิโลกรัมละ 50 บาท สามารถสร้างได้ให้แก่สมาชิกได้ประมาณ 15,000 บาทในรอบการผลิต 3 เดือน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมอาชีพเสริมรายได้ในสถานการณ์โควิค 19 ได้เป็นอย่างดี

นายนอรดีน กล่าวว่า นอกจากสหกรณ์ได้ขยายผลแก่สมาชิกแล้ว ในวันนี้ ได้เชิญผู้แทนจากสหกรณ์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์กระแสสินธ์ จำกัด อำเภอกระแสสินธ์ มาร่วมรับรู้ถึงแนวทางการส่งเสริมอาขีพแก่สมาชิกเพื่อนำไปเป็นแนวทางต่อไปด้วย นอกจากนี้แล้วกิจกรรมวันนี้ก็ได้มาเปิดตู้ปันสุขร่วมกับสหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด ซึ่งได้ตั้งตู้ปันสุขไว้บริการสมาชิกและประชาชนทั่วไปไว้หน้าสหกรณ์ต่อไป