หลังชนะเลิศเวทีสิ่งประดิษฐ์-นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำของสสวท. ได้เป็นตัวแทนไทยประกวดระดับโลกเดือนส.ค.นี้

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าตามที่ สสวท. ได้จัด “การประกวด Thailand Junior Water Prize 2020” เพื่อประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในระดับเยาวชนอายุ 14 – 19 ปี ในรูปแบบออนไลน์นั้น ผลการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2563 ปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศคือ งานวิจัยเรื่อง แม่เหล็กเหลวไบโอซาร์เคลือบไนโตรเจนจากขี้เลื่อยเพื่อการบำบัดน้ำเสีย ของคณะผู้วิจัยคือ นายกฤตพล เพชร์แก้วณา นางสาวทิพรดา เบิกบาน ครูที่ปรึกษาคือ นางกนกรัตน์ สิงห์นุ้ย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คืองานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมให้น้ำและปุ๋ยแก่พืชใต้ผิวดินเพื่อลดปัญหาภัยแล้ง คณะผู้วิจัย นายอนุพงษ์ ขันแข็ง นางสาววราภรณ์ ระวิเวช ครูที่ปรึกษาคือ นายชุมพล ชารีแสน จากโรงเรียนดอนจานวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คืองานวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาที่รองแก้วที่สามารถกักเก็บน้ำได้เพื่อประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่รองแก้วปลูกต้นไม้สำหรับส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า คณะผู้วิจัยคือ นายนพรัตน์ โอวาทจรูญจิตต์ นายธนาชัย ดาวสุขศรี ครูที่ปรึกษาคือ นายขุนทอง คล้ายทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

สำหรับรางวัลชมเชย คือ งานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมต้นกระแตไต่ไม้เทียมเกาะหลักสำหรับอนุบาลกล้าไม้ปลูกป่า อนุรักษ์น้ำ” คณะผู้วิจัย นายรัตน์ฐสิทธิ์ สอนเย็น นายภูวมินทร์ หมุกแก้ว ครูที่ปรึกษานายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” จังหวัดฉะเชิงเทรา งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างเส้นใยเลียนแบบรากพืชเพื่อเพิ่มการดูดซับน้ำให้กับวัสดุปลูกสำหรับพืชกระถาง” คณะผู้วิจัยคือ นายธีรวัจน์ เหรียญสุวรรณ นายอธิคมฌาน ชัยถาวรกิจ ครูที่ปรึกษานายธีรพงศ์ อ่อนอก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี และงานวิจัยเรื่อง “เครื่องวัดประมาณออกซิเจนละลายน้ำด้วยแสง” คณะผู้วิจัยคือ นายอุดมวิทย์ สิทธินันท์เจริญ นายบูรพา ชาวพัวทอง ครูที่ปรึกษา นางสาวเสาวภาคย์ พรสุริวงศ์ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร


"วัตถุประสงค์ของการประกวดเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ผ่านการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่จากการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ พสวท. และธนาคารออมสิน

ทีมโรงเรียนชนะเลิศจากการประกวดครั้งนี้จะได้เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize (SJWP)2020 ทางออนไลน์ จัดโดย Stockholm International Water Institute ราชอาณาจักรสวีเดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานสัปดาห์น้ำโลก (World Water Week) ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมของทุกปี อันถือเป็นงานใหญ่และสำคัญของสวีเดน ที่ส่งเสริมให้เยาวชนทั่วโลกได้ส่งผลงานนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเข้าร่วมการประกวด ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยมกุฎราชกุมารีแห่งสวีเดน ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ และเสด็จพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ (The Winner) ด้วยพระองค์เอง พร้อมกันนี้ยังทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเปรียบเสมือน “ทูตน้ำโลก” อีกด้วย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน