รายงาน: เขาชะงุ้มฯ ผุดไอเดีย เรียนยังชีพออนไลน์ด้วยตนเองที่บ้าน พร้อมแจกฟรีวัสดุชุดพืชผักพร้อมปลูก
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จัดโครงการ “ศึกษาออนไลน์อุ่นใจ ไร้โควิด19” ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการเปิดสอนบทเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างง่าย ทั้งเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ เช่น การผลิตปุ๋ยใช้เองจากวัสดุเหลือใช้ภายในครัวเรือน การทำน้ำหมักชีวภาพการทำปุ๋ยหมักสูตรต่างๆ ตลอดถึงการเพาะกล้าพันธุ์พืช วิธีการปักชำการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ การทำสบู่ และน้ำยาเอนกประสงค์ เป็นต้น

นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กล่าวว่า ในหลักสูตรออนไลน์เหล่านี้ จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในโครงการฯ ทำการบันทึกเทปเป็นคลิปวิดีโอ พร้อมตัดต่อให้เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งที่ผ่านมาก่อนเกิดวิกฤตการณ์โควิด -19 ทางโครงการฯ จะมีผู้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องเหล่านี้ไม่ต่ำกว่า 2 แสนคนต่อปี แต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ไม่มีผู้เดินทางมายังโครงการฯ เลย เพราะจะต้องอยู่กับบ้านลดการเคลื่อนไหว แต่ทุกคนยังต้องบริโภค ซึ่งหากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจก็สามารถทำการเพาะปลูกเองได้โดยใช้พื้นที่ข้างบ้านริมรั้ว แม้แต่ระเบียงคอนโดก็จะสามารถทำได้ ก็จะทำให้มีพืชผักบริโภคได้อย่างต่อเนื่องและได้ใช้เวลาที่อยู่กับบ้านให้เป็นประโยชน์อีกด้วย ทางโครงการฯ จึงจัดทำหลักสูตรการเพาะปลูกออกเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ขึ้น

ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า หลักสูตรที่ได้ผลิตและเผยแพร่คลิปออกไปแล้วนั้น เป็นเรื่องการผลิตน้ำหมักชีวภาพ การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือน ทั้ง 2 เรื่องนี้จะช่วยให้ผู้ที่นำไปใช้สามารถบำรุงต้นพืชที่ปลูกให้มีความสมบูรณ์และให้ผลผลิตได้ดีมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขณะที่เกษตรกรทั่วไปก็สามารถลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดี ทำให้มีกำไรจากการขายมากขึ้นโดยผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook ของโครงการฯ และทาง YouTube ช่อง “เขาชะงุ้มชาแนล khao-Changum-Chanel”
นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังได้มีการจัดทำโครงการผลิตชุดปลูกผักพร้อมปลูกเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจนำไปปลูกที่บ้านได้เลย ในกิจกรรมแจกจ่ายชุดปลูกผัก “ปลูกเองกินเอง ลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด” ประกอบด้วยภาชนะสำหรับปลูก อาทิ เข่งไม้ไผ่ ดินปลูกที่ผสมสมปุ๋ยเรียบร้อยแล้ว พร้อมเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งประชาชนที่รับไปจะสามารถทำการเพาะปลูกแล้วนำไปวางในบริเวณบ้านคอยรดน้ำบำรุงไว้เก็บเกี่ยวมาบริโภคเองในครัวเรือนได้เลยซึ่งเป็นการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือมีน้อยใช้น้อยแค่พอตัว เป็นภูมิคุ้มกัน โดยมีปัจจัยเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือนรองรับสถานการณ์ในยามเกิดวิกฤติ
ทางโครงการฯ ยังได้จัดเตรียมชุดพืชผักพร้อมปลูกไว้จำนวน 500 ชุดโดย 300 ชุด จะแจกแก่ผู้สนใจที่เดินทางมารับด้วยตนเองที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ ส่วนอีก 200 ชุดจะแจกด้วยการจัดส่งให้กับผู้สนใจทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ของโครงการฯ ซึ่งจะมีคำแนะนำสำหรับการติดต่อเพื่อขอรับชุดพืชผักพร้อมปลูกได้

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ให้จัดตั้งโครงการฯ ขึ้นมาเพื่อดำเนินการศึกษาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ ทดสอบ วางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยดำเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยภายในโครงการฯ มีกิจกรรมสาธิตต่างๆ เช่น การปรับปรุงบำรุงดิน การพัฒนาพันธุ์พืช และวิธีการในการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการทำกินได้อีกครั้ง ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้และนำเอาไปปรับใช้ได้ด้วยตนเอง

ที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางเข้ามาดูงานในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ธรรมชาติของพื้นป่าไม้ที่ได้รับการฟื้นฟูจากป่าเสื่อมโทรมดินเลวลักษณะเป็นเขาหัวโล้นที่สามารถฟื้นคืนกลับมามีป่าไม้อย่างสมบูรณ์ ตลอดถึงการพัฒนาป่าเต็งรังให้กลายเป็นป่าเบญจพรรณในปัจจุบันมาอย่างต่อเนื่อง และนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองจนประสบความสำเร็จทั้งในครัวเรือน และเชิงพาณิชย์มาแล้วเป็นจำนวนมาก

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance