รายงาน: ผลิตภัณฑ์กระจูดสร้างงาน สร้างเงิน เสริมภูมิคุ้มกันช่วงวิกฤติโควิด-19 สู่ชุมชนเข้มแข็ง
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของใครหลายๆ คนจำนวนมาก
ประชาชนส่วนใหญ่มีความวิตกกังวล มีความเครียด เนื่องจากการว่างงาน บางคนก็ได้กลับภูมิลำเนาของตนเอง เพื่อทำมาหากินเลี้ยงชีพให้ตัวเองอยู่รอดได้ โดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในครัวเรือน เพื่อหวังที่จะสร้างรายได้ในอนาคต
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินโครงการและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านต่างๆ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่บริวารรอบศูนย์ พื้นที่ศูนย์สาขา และพื้นที่ที่มีพระราชดำริให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์กระจูด เป็นหนึ่งในโครงการที่ศูนย์ฯ ได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาอาชีพบ้านปีแนมูดอ หมู่ที่ 10 ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจักสานผลิตภัณฑ์จากใยพืชกระจูด นำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ เพื่อผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ อาทิ กระเป๋า ตะกร้าสาน เสื่อ และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แก่ชุมชน และช่วยเสริมช่องทางอาชีพสร้างรายได้แก่คนในพื้นที่ท่ามกลางวิกฤตสถานการณ์เช่นนี้ได้อย่างยั่งยืน
เปาซี บินสาฮะ รายงาน อนัส มะรอเซะ เรียบเรียง งานส่งเสริมอุตสาหกรรม ถ่ายภาพ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance