รายงาน: พลิกผืนดินทรายจัดสู่เกษตรพอเพียง สร้างรายได้ชาวบ้านตากใบ นราธิวาส
พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ฟื้น “ดินทรายจัด” สู่การพัฒนา สร้างรายได้พึ่งพาตนเองในวิกฤติโควิด-19
ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้เกิดการว่างงานของประชากรในประเทศ และการค้าขายที่ลดลง คนส่วนใหญ่คิดไปต่างๆ นานา จนลืมคิดถึงการทำการเกษตรแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อ” ที่ปลูกไว้กิน ไว้ขาย และแจกจ่ายเพื่อนบ้าน เหมือนคำโบราณที่ว่า “เอาแกงถ้วย ไปแลกผักแกล้มน้ำพริก” อย่างที่กล่าว
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้แก่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพระราชดำริ บ้านโคกยามู หมู่ 7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เช่น โครงการพัฒนาพื้นที่ดินทรายจัดเพื่อปลูกพืชผัก จากการเข้าไปส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านรู้จักการทำการเกษตรในรูปแบบการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี โดยเน้นการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และปุ๋ยพืชสด ทำให้ปัจจุบันการทำการเกษตรในพื้นที่ดินทรายจัด ส่งผลให้ชาวบ้าน “มีกิน มีใช้ มีขาย และแบ่งปัน” และสามารถสร้างตลาดในชุมชน สร้างรายได้ให้กับพื้นที่ มีผลผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารพิษมาจำหน่ายในทุกๆ วัน จากดินทรายที่ปลูกอะไรไม่เห็นผล จนสร้างรายได้แบบพอเพียงในสิ่งที่มี “สู่รอยยิ้ม” นี่แหละเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริสู่ชาวบ้าน
ธีระพงศ์ บิลสุริยะ / รายงาน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance