เมื่อวันที่ 19 พ.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยกระทรวงการคลังมีหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 1004/8345 ลงวันที่ 18 พ.ค. 2563 ถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่ากระทรวงการคลังมีนโยบายให้ประชาชนสามารถยื่นเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ได้ ณ สาขาของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธกส. ทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 18-29 พ.ค.2563 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. (เฉพาะวันเวลาราชการ) และขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทย แจ้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ด้วยอีกช่องทางหนึ่ง โดยกระทรวงการคลังได้มอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัด ประสานความร่วมมือ
กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในการให้ข้อมูลและคำปรึกษา หรือสนับสนุนเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดด้วยแล้ว

ศูนย์บริหารสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย
(ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล จึงขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดำเนินการ ดังนี้

1. รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ณ ศูนย์ดำรงรรมจังหวัด
และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ โดยในการดำเนินการขอให้ใช้แบบฟอร์มการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของกระทรวงการคลัง และใช้ข้อมูลเอกสารรายละเอียดต่างๆ เช่น เอกสารแถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 54/2563 และ 56/2563 เอกสารคำถามคำตอบ (Q&A) ที่กระทรวงการคลังส่งมาเป็นข้อมูลในการตอบคำถามประชาชน

2. แจ้งสำนักงานคลังจังหวัด มอบหมายเจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดในการรับเรื่องให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา รวมทั้งจำแนกประเด็นปัญหาที่ผู้ร้องประสงค์ร้องเรียนร้องทุกข์ แล้วรวบรวมนำส่งกระทรวงการคลังเป็นรายสัปดาห์

อนึ่ง หากผู้ราชการจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเพิ่มบุคลากรเพื่อให้การดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการหรือมอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามประกาศคณะรักษความสงบแห่งชาติที่ 96/2557 ลงวันที่ 18 ก.ค. 2557 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสำเนาหนังสือกระทรวงการคลังข้างต้น ได้ทางเว็บไชต์ www.moicovid.com หัวข้อ "หนังสือสั่งการ มท."