พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครเตรียมจัดสรรนมโรงเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ระดับอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 242,012 คน ในช่วงปิดภาคเรียน โดยสำนักงานเขตและโรงเรียนได้ทำสัญญาจัดซื้อนมระหว่างวันที่ 13 - 15 พ.ค. 63 และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม จะเริ่มส่งมอบนมตามสัญญาในวันที่ 18 พ.ค.63 นี้ จากนั้นจะดำเนินการแจกจ่ายนมตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. - 30 มิ.ย.63 ซึ่งทุกโรงเรียนได้จัดทำแผนการส่งมอบนมโรงเรียน ส่งให้สำนักการศึกษา กทม. ภายในวันที่ 15 พ.ค.63

โดยแต่ละโรงเรียนจะกำหนดวิธีการแจกนมที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ครูประจำชั้น ครูพี่เลี้ยงเยี่ยมบ้านนักเรียนและนำนมไปแจก หรือโรงเรียนจะกำหนดแผนให้ผู้ปกครองมารับนมที่โรงเรียน โดยคำนึงถึงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ทั้งนี้ สำนักการศึกษาได้ตั้งคณะทำงาน เพื่อกำกับติดตามการส่งมอบนมโรงเรียนให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและครบถ้วน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน