ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้ประกาศกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563 โดยกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวยื่นคำขอคืนหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั้ง 6 สาขา ซึ่งครอบคลุมธุรกิจนำเที่ยวทุกจังหวัดทั่วประเทศ และผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้ ทางกรมการท่องเที่ยว ได้แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน -วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 มีผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวที่มายื่นคำขอคืนเงินหลักประกัน และได้รับเงินหลักประกันส่วนที่เกินจากกฎกระทรวงกำหนด เพื่อนำไปใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว จำนวน 304 ราย คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 18,620,000 บาท และจะทยอยจ่ายคืนโดยเร็วต่อไป

ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวได้เพิ่มเวลาให้บริการของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ 6 สาขา เฉพาะกรณีคืนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว โดยให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นสาขากรุงเทพมหานคร จะปิดทำการทุกวันอาทิตย์ โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถยื่นขอคืนเงินหลักประกันได้ที่สาขา โดยไม่มีกำหนดหมดเขต