ลานบ้านกลางเมือง/บูรพา โชติช่วง: เกร็ดความรู้ด้านศาสนสถานสัปดาห์นี้ไปรู้จักวัดผาลาด เมืองเชียงใหม่
จากข้อมูลและภาพสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ในโครงการสื่อมวลชนสัญจร “ตามรอยอารยธรรมล้านนา” กุมภาพันธ์ 2563
วัดผาลาด ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ปรากฏหลักฐานชื่อวัดผาลาดในเอกสารโบราณ แต่มีปรากฏชื่อวัดผาลาดในสมัยพระเจ้ากือนา เมื่อพระองค์นำพระสารีริกธาตุที่พระมหาสุมณเถระนำมาจากสุโขทัยประทับบนหลังช้าง เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระองค์ทรงแวะพักที่ผาลาด ทำเลบริเวณนี้เป็นจุดแวะพักมาแต่เดิมเนื่องจากเลยจุดนี้ไปทางเดินขึ้นดอนสุเทพจะชันมากแต่ยังเป็นเส้นทางแสวงบุญเสมอมา ดังนั้นจึงมีการสร้างหอพระ เจดีย์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาไว้เพื่อให้ศาสนิกชนสักการบูชามาตั้งแต่อย่างน้อยเมื่อ 500 กว่าปีที่แล้ว และคงปฏิสังขรณ์กันเรื่อยมาจนถึง 200 – 300 ปีที่แล้วจนมีสภาพดังปัจจุบัน

เจดีย์ มีลักษณะเป็นแบบศิลปะพม่า เจดีย์องค์นี้มีพื้นลานทักษิณล้อมรอบ ประกบด้วย ชุดฐานบัวคว่ำบัวหงายสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกเก็จสองชั้นลดหลั่นกัน ประดับเส้นลวดสองเส้นที่ส่วนท้องไม้ ที่ฐานชั้นล่างประดับปูนปั้นรูปสิงห์นั่งที่มุมทั้งสี่ ที่ฐานชั้นบนประดับปูนปั้นรูปนรสิงห์ที่มุมทั้งสี่ เหนือขึ้นไปเป็นชั้นบัวคว่ำบัวหงายแปดเหลี่ยมที่ประดับเส้นลวดหนึ่งเส้นที่ท้องไม้ ต่อด้วยบัวปากระฆังที่รองรับองค์ระฆังขนาดเล็กและส่วนยอด คือ ปล้องไฉน ปลียอด และฉัตร

หอพระเจ้า สภาพเดิมชำรุดทรุดโทรมากเหลือเพียงแค่ส่วนฐานของอาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเท่านั้น จากการศึกษาภาพถ่ายเก่าจึงพบว่าเดิมเป็นอาคารมีผนังก่ออิฐถือปูน มีช่องโค้งประดับที่ด้านหน้าอย่างสวยงามโดยส่วนกรอบวงโค้งประดับลายริบบิ้นม้วนเป็นรูปตัวยูและสะบัดหางคล้ายเปลวไฟ ส่วนผนังใต้ช่องโค้งประดับปูนปั้นรูปราชสีห์ กษัตริย์ในท่าทางแผลงศร แต่ละช่องโค้งนี้คั่นด้วยเสาและประดับปูนปั้นรูปนกยูงไว้ที่หัวเสา ชั้นหลังคาตกแต่งรั้วล้อมรอบและประดับช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ไว้ตลอดแนว
ภายในหอพระประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ประทับนั่ง ปางมารวิชัย ถึง 10 องค์ พุทธลักษณะที่เด่นชัด คือ ประทับนั่งขัดสมาธิเพชร ห่มจีวรแบบคลุม จีวรมีความพลิ้วไหวมาก พระพักตร์อวบอิ่ม อมยิ้ม ขมวดพระเกศาเป็นปม กลม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะพม่าอย่างชัดเจน
ปัจจุบันผาลาดเป็นสถานที่หนึ่งบนดอยสุเทพที่น่าเยี่ยมชม เพื่อดื่มด่ำกับบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่นและทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองเชียงใหม่

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance