เมื่อเวลา 10 .30 น. วันที่ 14 พ.ค.63 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ศาลากลางจังหวัดยโสธร(หลังเก่า)นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันเปิดตู้ พม.ปันสุข เพื่อให้บริการ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของทางราชการที่ได้ทำการเปิดตู้ พม.ปันสุขในครั้งนี้ เพื่อให้บริการ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุที่เดินทางมาติดต่อราชการ ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธรและได้รับผลกระทบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด-19) ดังนั้น การเปิดตู้ พม.ปันสุขในครั้งนี้ จะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี สำหรับ อาหารที่บรรจุใน ตู้ปันสุขจะมีทั้งน้ำมันพืช ปลากระป๋อง มาม่า ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำ นม น้ำยาล้างจาน และอีกหลายอย่าง ที่นำมาใส่ไว้ในตู้ เพื่อที่ผู้ต้องการและผู้ขาดแคลน ได้หยิบนำไปใช้และนำไปรับประทานได้อย่างเพียงพอและไม่เดือดร้อน