รายงาน: เดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล
เป็นโครงการที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักชาติ จงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมบทบาทของพลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนในชุมชนมีความ “พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน” มีความรู้คู่คุณธรรม ชื่อสัตย์สุจริต อดทน พากเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนได้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ

แม้ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านหนึ่งของภาคประชาสังคม ยังคงเห็นความสามัคคี มีน้ำใจช่วยเหลือ พึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปันสุขในยามทุกข์ เช่นกันด้านภาครัฐ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม เดินตามรอยพระราชา ลงพื้นที่ส่งต่อกำลังใจ ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 แจกหน้ากากอนามัย ของกินของใช้ที่จำเป็น ช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชุมชนคุณธรรมฯ กว่า 22,000 แห่งทั่วประเทศ เช่น
นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ออกไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ไม่ได้ขายสินค้า มีทั้งผัก ผลไม้ ไข่เป็ด ช่วยกันซื้อเพื่อนำไปแบ่งปันให้กับชุมชนคุณธรรมฯ ในพื้นที่ อาทิ ชุมชนวัดบูรพาภิรมยาราม ชุมชนวัดกู่ประภาชัย อ.น้ำพอง ชุมชนวัดท่าสองคร บ้านท่าหิน ชุมชนบ้านโคกสี อ.เมือง “รู้สึกมีความสุข มีรอยยิ้ม ซึ้งใจที่ได้ช่วยเขา ประชาชนเองก็ดีใจมีคนไปช่วย ผู้เฒ่าผู้แก่ได้กินผักปลอดสารพิษ เรียกได้ว่าสุขใจผู้ให้ อุ่นใจผู้รับจริงๆ”

นางศิริรัฐ ศรีชนะ กำนันตำบลบัวใหญ่ อ.น้ำพอง กล่าวว่า “ในฐานะเจ้าของพื้นที่รู้สึกดีใจที่ทางราชการเป็นห่วงเป็นใย แม้เป็นของเล็กน้อยแต่เต็มเปี่ยมด้วยน้ำใจ มีคุณค่าสำหรับพ่อแม่พี่น้องทุกคน ถือว่าให้ใจกันเกินร้อยในยามประสบภัยโรคระบาดเช่นนี้” ด้าน คุณยายทองเพ็ชร บุญมานิตย์ ตัวแทนชาวชุมชนคุณธรรมฯ วัดบูรพาภิรมยาราม กล่าวว่า “รู้สึกดีใจมาก ดีใจที่คนไทยไม่ทิ้งกัน ขอบคุณที่มาเยี่ยมเยือน มีน้ำใจอันประเสริฐครั้งนี้” ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับการช่วยเหลืออย่าง นางรตี คำวิชา บอกว่า “ขอบคุณที่มาชมสวนและช่วยอุดหนุนสินค้าเกษตร เพราะช่วงโควิด สินค้าเกษตรขายยาก ถือเป็นกำลังใจสู้ต่อไป”

นอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นยังลงพื้นที่ชุมชนคุณธรรมฯ วัดโพธิ์ชัย บ้านกระนวน อำเภอซำสูง ช่วยเหลือเกษตรกรในชุมชน ที่มีอาชีพเสริมทอผ้า ทอเสื่อ และปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น ผักคะน้า ผักบุ้ง พริก มะเขือ ฯลฯ โดยจะใช้มุ้งกางคลุมผักที่ปลูกเพื่อไม่ให้ศัตรูพืชเข้าไปทำลายพืชผล ทำให้คนในชุมชนได้มีผักปลอดสารพิษรับประทาน และจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย
สิ่งเหล่านี้ชาวชุมชนคุณธรรม “บวร” ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เดินตามรอยพระราชา นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance