เมื่อวันที่ 13 พ.ค. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยนายพิเชษฐ์ วิระยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบหมายให้นายประภาศ มากทอง สหกรณ์จังหวัดพัทลุง เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการบังคับคดีของสหกรณ์ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ

เบื้องต้น นายประภาศ มากทอง สหกรณ์จังหวัดพัทลุง นายชวพล อ่อนเรือง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง และตัวแทนจากสหกรณ์การเกษตรกรป.กลาง นพค.พัทลุง (สอง) จำกัด เข้าเยี่ยมเยียนนางกันติยา ด้วงอ่อน สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย พร้อมมอบเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท ข้าวสารอาหารแห้งให้กับครอบครัวสมาชิก จำนวน 2,000 บาท และจะซ่อมแซมบ้านให้กับสมาชิกรายดังกล่าวให้เสร็จภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ต่อไป