นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด จังหวัดยโสธร เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) โดยมีนายวิรัตน์ ภานนท์ สหกรณ์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร

ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาคำขอกู้เงิน กพส. โดยมีสหกรณ์ที่ยืนขอกู้จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรทรายมูลจำกัด สหกรณ์การเกษตรกุดชุม จำกัด สหกรณ์การเกษตรค้อวัง จำกัด สหกรณ์ปศุสัตว์ดงยาง จำกัด รวมจำนวนเงินกู้ทั้งหมด 12 ล้านบาทเศษ โดยวัตถุประสงค์ในการกู้เงินของสหกรณ์ทั้ง 4 แห่งครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกกู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพทางการเกษตร และเพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิก

ทั้งนี้ สหกรณ์ที่ได้ยื่นคำขอกู้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ในครั้งนี้ จะได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติที่กำหนดของการยื่นกู้ สหกรณ์จะต้องนำเงินกู้ไปใช้ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ สมาชิกจะต้องได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่ สร้างอาชีพการเกษตรให้กับสมาชิก และสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิก เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก สร้างงาน สร้างอาชีพอย่างมั่นคง ต่อไป