นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานภายใต้ คทช.จังหวัดสงขลา คณะที่ 3 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา

นายนอรดีน เจะแล สหกรณ์จังหวัดสงขลา ในฐานะเลขานุการ คณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นประชุมครั้งที่ 1/2563 มีคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม 30 คน โดยมีท่านอำพล พงค์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุม ได้รับทราบผลการดำเนินงานการจัดที่ดินในพื้นที่ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีพื้นที่จัดสรรจำนวน 146-2-41 ไร่ จัดสรรให้เกษตรกรจำนวน 29 ราย และในพื้นที่ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา ในเขตนิคมสร้างตนเองเทพา พื้นที่ 130-2-62 ไร่ จัดสรรให้เกษตรกรจำนวน 25 ราย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการประกอบอาชีพด้านการเกษตรผสมผสาน โดยส่วนราชการต่างๆ รับนำไปบรรจุในแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพต่อไป