เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเขาพระงาม โดยนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี, นายสุรศักดิ์ ปุ่นเอื้อง ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นไม้ จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดลพบุรี จำนวน 300 ต้น ได้แก่ ต้นมะค่า ต้นขนุน ต้นก้ามปู และต้นมะขาม ณ สวนศาตร์พระราชา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance