เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ กฎกระทรวง เรื่องกำหนดจำนวนเงินหลักประกันการประกอบธุรกิจนำเที่ยว พ.ศ. 2563 สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงจำนวนเงินหลักประกันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียนเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาที่มีหน้าที่และอำนาจครอบคลุมสถานที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวของผู้รับใบอนุญาต ดังต่อไปนี้ 1.การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทเฉพาะพื้นที่ ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินสามพันบาท 2.การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทภายในประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่นห้าพันบาท 3.การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภทนำเที่ยวจากต่างประเทศ ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงิน สามหมื่นบาท 4.การประกอบธุรกิจนำเที่ยวประเภททั่วไป ต้องวางหลักประกันเป็นจำนวนเงินหกหมื่นบาท ส่วนการขอรับเงินหลักประกันส่วนที่เกินฯ คืน ไม่มีหมดเขต ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวสามารถยื่นคำขอคืนฯ ได้ตามเวลาที่สะดวก อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินการคืนเงินเป็นไปตามเวลาที่กำหนด ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโปรดตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นคำขอ โดยกรมการท่องเที่ยวไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากการยื่นคำขอคืนหลักประกันของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ตามพื้นที่รับผิดชอบ