วธ.จับมือพม.และสธ. เปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประชาชนเดือดร้อนจากโควิด-19 พร้อมให้คำปรึกษาสุขภาพจิตผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนทั่วโลก ซึ่งในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลได้มีข้อสั่งการและออกมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จึงบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เปิดศูนย์ปฏิบัติการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่อรองรับสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 ของพม. อีกช่องทางหนึ่ง โดยให้ข้อมูลและคำปรึกษาเบื้องต้น ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ มาตรการช่วยเหลือผู้พิการ มาตรการช่วยเหลือของการเคหะแห่งชาติ และมาตรการช่วยเหลือของสถานธนานุเคราะห์

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.ยังบูรณาการร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดสายด่วนวัฒนธรรม 1765 เพื่อรองรับการให้บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 รับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยวธ.จะนำข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือปัญหาเร่งด่วนส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาโดยด่วน ทั้งนี้จะจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ตลอด 24 ชั่วโมง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance