กรมป่าไม้-กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช สนธิกำลัง จนท.ร่วมกับทหาร ตำรวจ ปกครอง ไล่ล่าขบวนการลักลอบทำไม้มีค่าหายากข้ามชาติ (ชนิดไม้ชิงชัน ไม้ประดู่ )ท้องที่รอยต่อจังหวัด แพร่-น่าน

วันที่ 13 พ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามคำสั่งของคณะกรรมการป้องกันแ ละปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่ งชาติ 1/2560 โดยการสั่งการของ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธ รรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการพิทัก ษ์ป่า( ศปก.พป )ซึ่งทางคณะอนุกรรมการตามคำสั่งดั่ งกล่าว ปฏิบัติการร่วมบูรณาการสนธิกำลั งเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 (ศปป.4 กอ.รมน.)มณฑลทหารบกที่ 38“ ค่ายสุริยพงษ์ ” กองพันทหารม้าที่ 15 น่าน และ จังหวัดน่าน

ภายใต้การอำนวยการของนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พลโท ชัยณรงค์ แก้วกล้า ผอ.ศปป.4 กอ.รมน.,พลตรี วิทยา วรรคาวิสันต์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 “ค่ายสุริยพงษ์”พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ ผู้เชี่ยวชาญปฏิบัติการ ศปป. 4 กอ.รมน. พันโทบัณฑิต ชาวกัณหา ผบ.ม.2 พัน 15 นายอรรถพล เจริญชันษา หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่ า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม นายชีวภาพ ชีวะธรรม หัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ( ศปป.4 กอ.รมน.)เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ปกครอง ป่าไม้ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม และ คณะ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและกำแ นวทางแก้ปัญหาการลักลอบทำไม้มี ค่าหายากข้ามชาติ ในเขตป่ารอยต่อจังหวัดน่าน-แพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ศูนย์ ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) เลือกให้เป็นเป้าหมายลำดับแรก ตามแผนงานการสกัดกันการลักลอบทำ ไม้มีค่าหายาก (ขบวนการข้ามชาติ)ของศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า ๆ มีดังนี้ 1.เป้าหมายปฎิบัติการ อยู่ที่ป่ารอยท้องที่ บ้านบ่อหอย ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน ติดต่อกับเขตตำบลห้วยโรง อ.ร้อง จ.แพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อของป่าสงว นแห่งชาติ 3 ป่า และ เขตอุทยานแห่งชาติแม่ยม เป็นเขตพื้นที่ป่าต้นน้ำธารของแ ม่น้ำยม และ แม่น้ำน่าน ที่มีสภาพป่ายังคงความสมบูรณ์ และ มีไม้ชิงชันขึ้นอยู่จำนวนมาก เป็นเป้าหมายของขบวนการลักลอบทำ ไม้ข้ามชาติ เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา

2.จากการที่นายชลธิศ ได้สั่งการให้นายอรรถพล นำชุดปฎิบัติการพยัคฆ์ไพร บูรณาการปฎิบัติการร่วมกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ฯ เข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่ อเป้าหมายการปฏิบัติการ ตามแผนปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมา ยต่อขบวนการลักลอบทำไม้มีค่ าหายากข้ามชาติ ในพื้นที่เป้าหมายดั่งกล่าวแล ะปฎิบัติการต่อเนื่องจนถึง เดือน ธันวาคม 2559 ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ลงตรวจติดตามผลการดำเนินงา นและพบว่าบวนการยังมีการเข้าลั กลอบทำไม้มีค่า ๆ อยู่ จึงสั่งการตามแผนเชิงรุกให้ดำเนิ นการตัดทำลายเส้นทางของขบวนการ เพื่อตัดลำเลียงเส้นทางการขนย้า ยไม้ และ สามารถดำเนินการได้ 3 เส้นทาง ภายหลังช่วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ยังมีเส้นทางที่ขบวนการใช้ลักลอ บทำไม้ยังมีอยู่อีก และ ขบวนการ ๆได้ลักลอบตัดเส้นทางใหม่เข้าไป ลักลอบทำไม้ในเขตป่าได้อีก เจ้าหน้าที่ชุดปฎิบัติการสามารถ ตรวจยึดดำเนินคดีได้จำนวนมากอย่ างต่อเนื่อง 3.ศูนย์ปฎิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป) จึงได้เลือกพื้นที่เป้าหมายดั่ง กล่าวให้อยู่ในการบูรณาการการขอ งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบังคับใช้กฎหมายหยุดยั่งขบ วนการดังกล่าวให้จงได้ 4.อธิบดีกรมป่าไม้ , อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช , พลโท ชัยณรงค์ แก้วกล้า ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ร่วมประชุมและรับฟังสภาพปัญหาใน พื้นที่จาก หน.ชุดปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องแ ละมีความเห็นร่วมกันปฎิบัติการเ ชิงรุกต่อขบวนการดังกล่าว ได้แก่ 4.1 ให้จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วมพิ ทักษ์ป่า (พื้นที่ป่ารอยจังหวัดน่าน-แพร่ ) ที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ถา ท้องที่หมู่บ้านบ่อหอย ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน ซึ่งเป็นจุดที่ขบวนการทำไม้ต้อง ลักลอบขนย้ายไม้ผ่านประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ของเส้นทางที่ออกจาก ป่า 4.2 การดำเนินการตัดทำลายทาง ก็ยังต้องดำเนินต่อเพราะสามารถส กัดกั้นขบวนการได้ในระดับหนึ่ง 4.3 ปฎิบัติการเชิงรุกด้านการขยายผล ทางคดี แต่ละคดีให้ถึงที่สุด 4.4 การนำเทคโนโลยี มาปรับใช้เช่นการพัฒนาศักยภาพขอ งรถยนต์ปฎิบัติการที่ยังมีขี ดจำกัด เมื่อเทียบกับขบวนการ ๆ การนำระบบการตรวจติดตามการเคลื่ อนไหวจากกล้อง CC TV 4.5 การจัดทำแผนปฎิบัติการเชิงรุกขอ งแต่ละหน่วยงาน ต่อพื้นที่เป้าหมายดั่งกล่าวที่ จะมีการประชุมกำหนดแนวทาง และ เวลา 09.30น. วันที่ 13 พ.ค. 2560 ที่หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ถา สถานที่ตั้งศูนย์ปฎิบัติการร่วม พิทักษ์ป่า (ป่ารอยต่อ จ.น่าน-จ.แพร่) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแ ผนงาน ๆ เร็วที่สุด 4.6 สำหรับการปฎิบัติการของชุดปฎิบั ติการต่อเนื่อง ทั้งทางภาคพื้นดินและการสนับสนั บสนุนการชี้เป้าจากทางอากาศยาน

สำหรับการปฎิบัติการครั้งนี้ สามารถตรวจยึดดำเนินคดีขบวนการทำ ไม้ได้จำนวนหลายคดี พร้อมของกลางจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ได้ลำเลียงไม้ของก ลางออกมาดำเนินการตามระเบียบ และ กฎหมายได้หมด ปฎิบัติการยังคงมีการดำเนินการต่ อเนื่องจนเสร็จสิ้นภาระกิจ โดยมีการจัดชุดปฎิบัติการลงพื้น ที่เพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้ าใจต่อ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ให้รับท ราบและเข้าใจต่อการปฎิบัติการขอ งคณะเจ้าหน้าที่ ไม่ให้ทำผิดกฎหมาย ร่วมขบวนการลักลอบทำไม้ดังกล่าว ฯ

กองทุนประกันวินาศภัย