บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “บริษัท”)ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบการประจำไตรมาส 1/2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มี.ค.63 บริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2563 จำนวน 198 ล้านบาท พลิกฟื้นขึ้นอย่างมากจากผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ 1/2562 และไตรมาส 4/2562 จำนวน 33 ล้านบาท และ 1,969 ล้านบาท ตามลำดับ โดยกำไรสุทธิสำหรับไตรมาสนี้ ส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นจากรายการพิเศษ อาทิ ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 238 ล้านบาท ซึ่งหากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ในไตรมาสที่ 1/2563 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติเป็นจำนวน 105 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานปกติจำนวน 4 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2562 และ 271 ล้านบาทในไตรมาส 4/2562 เนื่องมาจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาของดาวเทียม จากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 รวมทั้งการด้อยค่าของดาวเทียมดวงอื่นๆในปี 2562 และการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บริษัทรายงานรายได้จากการขายและการให้บริการสำหรับไตรมาส 1/2563 รวมทั้งสิ้น 965 ล้านบาท ลดลง 26% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลักจากการลดลงของลูกค้าบรอดคาสต์ในระหว่างปี 2562 และการยุติการใช้บริการของลูกค้าบางส่วนเนื่องจากดาวเทียมไทยคม 5 ปลดระวาง โดยเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2562 รายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ่มขึ้น 0.9% เนื่องจากมีรายได้จากดาวเทียมบรอดแบนด์เพิ่มขึ้น

โดยดาวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวางในวันที่ 26 ก.พ.63 ซึ่งมีลูกค้าบางส่วนที่บริษัทจำเป็นต้องยุติการให้บริการเนื่องจากไม่สามารถโอนย้ายไปดาวเทียมดวงอื่นของบริษัทได้ ในเบื้องต้นบริษัทประเมินว่าอาจส่งผลกระทบให้รายได้ลดลงจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นจำนวนประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี โดยเริ่มรับรู้ผลกระทบตั้งแต่เดือนมี.ค.63 เป็นต้นไป

ส่วนสถานการณ์โควิด-19 ยังคงมิได้มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 1/2563 โดยจำนวนช่องสัญญาณดาวเทียมที่ขายให้กับผู้ประกอบการช่องโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตไม่ได้ลดลงจากเหตุการณ์นี้ อย่างไรก็ตามในอนาคตบริษัทอาจได้รับผลกระทบทางอ้อมหากสถานการณ์ยืดเยื้อจนส่งผลต่อธุรกิจของลูกค้าของบริษัท

สำหรับการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 ส่งผลให้จำนวนทรานส์พอนเดอร์หรือช่องสัญญาณโดยรวมที่บริษัทให้บริการ ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 ลดลงเหลือ 71 ทรานส์พอนเดอร์ จาก 111 ทรานส์พอนเดอร์ โดยอัตราการใช้บริการของลูกค้าของดาวเทียมแบบทั่วไป ซึ่งได้แก่ ดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับ 65% และสำหรับการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์ไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่ระดับ 21% ลดลงจาก 23% ณ สิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดระดับการใช้งานแบนด์วิธ จากลูกค้าผู้ใช้บริการต่างประเทศ