สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญพระภิกษุที่สนใจเข้าร่วม "โครงการถวายความรู้พระสงฆ์ประจำปี 2560" เพื่อถวายความรู้แด่พระภิกษุ จำนวน 100 รูป ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พบหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจดังนี้ วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.45-14.45 น. หัวข้อ "แนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก"โดย พระทินวัฒน์ จนฺทปญฺโญ วัดจำปา กรุงเทพฯ เวลา 16.00-18.00 น. หัวข้อ "ความเข้าใจเรื่องกรรม" โดย ศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. หัวข้อ "สุขภาวะสงฆ์ไทยในยุค 4.0" โดย ศ.ดร.ลีณา สุนทรสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ เวลา 15.15-17.15 น. หัวข้อ "พระสงฆ์กับโหราศาสตร์" โดย พระมหายงยุทธ ธีรธมฺโม,ดร. วัดใหม่พิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร พระภิกษุที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักเสริมฯ โทร. 02 -613 3820-5 กด 0 หรือ 100 หรือทางโทรสาร 02-225-7517 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป