6 พ.ค. เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 กรมการศาสนาชวนพุทธศาสนิกชนสืบทอดพระพุทธศาสนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ แนะผู้สูงอายุ-เด็กไม่ควรร่วมกิจกรรม รักษาศีล ทำสมาธิที่บ้าน ฟังธรรมะผ่านออนไลน์
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2563 ในรูปแบบต่างๆ มีข้อจำกัด ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีต่างๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคดังกล่าว กรมการศาสนา (ศน.) จึงได้ปรับการดำเนินกิจกรรมมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา

โดยส่วนกลางกรุงเทพฯ ได้กำหนดจัดแสดงนิทรรศการ “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช 2563” ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 ศูนย์แสดงนิทรรศการ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ของวธ. ซึ่งศน.ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดบวรนิเวศวิหาร มาประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา และมอบใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศอินเดีย นำไปสักการบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งนี้มีการเผยแพร่ถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาออนไลน์ผ่านทางเพจเฟซบุ๊กของศน. ในวันที่ 6 พ.ค. (วันวิสาขบูชา) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปจากวัดประยุรวงศาวาส และตั้งแต่เวลา 17.30 น. จากวัดสุทัศนเทพวราราม ประกอบด้วย ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน (เฉพาะพระภิกษุ) เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนฟังธรรมะออนไลน์ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชา

“หากพุทธศาสนิกชนมีความประสงค์ไปร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัดกิจกรรม ตามที่รัฐบาลผ่อนผันให้จัดได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ วธ.ขอแนะนำสำหรับผู้สูงอายุและเด็กไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรม ให้พำนัก ณ ที่พักอาศัย ซึ่งสามารถทำกิจกรรมได้ ดังนี้ รักษาศีลของตนเอง ปฏิบัติสมาธิภาวนา ฟังธรรมะผ่านสื่อออนไลน์ อ่านหนังสือธรรมะ และสวดมนต์น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อสืบสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และถวายเป็นพุทธบูชา” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance