วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ศึกษา ข้อกฎหมาย พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การเยียวยานักกีฬา สมาคมกีฬา บุคลากรทางการกีฬา ที่ได้รับผลกระทบ ฯ อย่างเร่งด่วนโดยเร็ว การดำเนินงานในภาพรวมของ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอให้ศึกษา ยึดถือ กฎ ระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผู้บริหารทุกระดับต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด

เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงาน กำหนดการต่างๆ อย่างเคร่งครัด พร้อมเน้นย้ำ การเตรียมความพร้อม การนำวิทยาศาสตรการกีฬามาใช้ในการพัฒนานักกีฬา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงให้กำลังใจ และชื่นชม นักกีฬาที่ฝึกซ้อมดูแลร่างกายขณะอยู่บ้าน เนื่อจากการระบาดของโควิท -19 ในช่วงเวลานี้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance