รายงาน/ ปลูกผักสวนครัว บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิคุ้มกันชุมชนฯบวร
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ในหลวงรัชกาลที่ 9” พระราชดำรัสไว้แก่ชาวไทยไว้ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
ในส่วนของราชการ หลายหน่วยงานได้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนี้เชื่อมโยงเข้ากับสังคมวัฒนธรรมชุมชน เช่น โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ( บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ) ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีชุมชนคุณธรรมฯ กว่า 22,000 แห่งทั่วประเทศ ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนนำหลักศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตด้วยวิถีวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้นำ “บวร” ทั่วประเทศ ถือปฏิบัติและให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างผู้นำ “บ้าน” ดุสิต ต๊ะต้องใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านสันทางหลวง จังหวัดเชียงราย บอกว่า ปกติชาวบ้านมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้ในครัวเรือน เช่น ผักกวางตุ้ง กะหล่ำปลี พริก มะเขือ ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นี้ การมีผักสวนครัวไว้กินเอง ทำให้ชาวบ้านประหยัดรายจ่าย อยู่ได้ด้วยตัวเอง

ส่วนผู้นำ “วัด” วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม มีการจัดทำโครงการพุทธเกษตรสู้วิกฤติโควิด-19 ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษร่วมกับโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร ด้านผู้นำวัดญาณเสน จังหวัดลพบุรี ได้นำผลิตภัณฑ์พืชผลผักสวนครัวราคาถูกมาจำหน่ายบริเวณด้านหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย


ผู้นำ “โรงเรียน” นักเรียนในชุมชนวัดทศทิศจังหวัดปทุมธานี ช่วงเปิดภาคเรียนได้ร่วมกับชุมชน ปลูกผักบุ้ง คะน้า ผักกาด มะเขือ ถั่วฝักยาว มะนาว กะเพรา พริกขี้หนู และอื่นๆ ไว้ เมื่อชุมชนเจอวิกฤติ ผักมีราคาแพงและหาซื้อยาก ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิด-19 จึงใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียงและแบ่งปันผักสวนครัวเหล่านี้ให้ชาวบ้านเก็บพืชผักมาปรุงเป็นอาหาร ดำรงชีวิตได้

ด้านผู้นำ “หน่วยงานราชการ” ท้องถิ่น พรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมให้กำลังใจชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านหนองบัวน้อย ในการแบ่งปันกันกินกันใช้ สู้ด้วยน้ำใจ ฝ่าวิกฤติโควิด-19 พี่ป้าน้าอาได้รับของแจกเครื่องอุปโภคบริโภค พืชผลทางการเกษตร ช่วยเหลือในชีวิตประจำวัน เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตกงานและขาดรายได้
เช่นกัน ลิปิการ์ กำลังชัย วัฒนธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมฯ น้อมนำศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียงมาสร้างความมั่นคงทางอาหารในช่วงโรคไวรัสโควิด-19 ระบาด ร่วมกันปลูกผักบุ้ง กวางตุ้ง ต้นมะเขือและพริกขี้หนูสวน เพื่อให้น้องๆ ส่วนราชการมีผักสวนครัวรั้วกินได้ไว้รับประทานกัน
นี่เป็นเพียงตัวอย่างของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายทั้งในยามปกติและช่วงวิกฤติสู้โรคโควิด-19

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance