ที่ผ่านมาการเข้าถึงองค์ความรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติแขนงต่างๆ อาจจะจำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่ศึกษาหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานแขนงนั้น ล่าสุดกรมศิลปากรจัดองค์ความรู้ทั้งงานด้านโบราณคดี โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ งานช่างศิลป์ นาฏศิลป์ ดนตรี ฯลฯ ที่ทุกคนสนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลอ่านได้ทางออนไลน์แฟนเพจกรมศิลป์

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศจัดทำข้อมูลองค์ความรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมและข้อมูลทางวิชาการ งานค้นคว้า วิจัย ในรูปแบบที่น่าสนใจและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น infographic วีดีทัศน์ ภาพเล่าเรื่อง และการใช้ภาษาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย นำเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นการเพิ่มช่องทางในการแบ่งปันความรู้สู่สาธารณชน

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวอีกว่า กรมศิลปากรเป็นสถาบันที่ดำเนินงานทางด้านวิชาการใน 4 สาขาหลัก ประกอบด้วย งานด้านนาฏศิลป์และดนตรี งานด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ งานด้านภาษา เอกสาร และหนังสือ งานด้านศิลปกรรม และช่างศิลป์ไทย ซึ่งบุคลากรมีองค์ความรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมสั่งสมอยู่มาก และได้เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งการจัดพิมพ์หนังสือ การจัดกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม มีการปรับเปลี่ยนข้อมูลเนื้อหาให้เป็นระบบดิจิทัล เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลทางวิชาการได้ตลอดเวลา
“ที่ผ่านมาการเข้าถึงองค์ความรู้อาจจะจำกัดอยู่เฉพาะผู้ที่ศึกษาหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติแขนงต่างๆ แต่จากการที่กรมศิลปากรได้เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงและปรับรูปแบบให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามองค์ความรู้ได้ที่ facebook fanpage : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร” นายประทีป อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance