กรมการศาสนา(ศน.) งดจัดกิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในเขตกรุงเทพฯ ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนวันสำคัญทางศาสนา วิสาขฯ อาสาฬหฯ ปรับรูปแบบเหมาะสม
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อในประเทศไทยเป็นจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ศน.จึงเห็นควรที่จะงดการจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายเป็นประจำทุกเดือน เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันของคนเป็นจำนวนมาก ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อดังกล่าว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จะพ้นไปหรืออาจมีการปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรมเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย

อธิบดีศน. กล่าวอีกว่า สำหรับวันสำคัญทางศาสนาอื่นๆ อาทิ วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ศน.ยังมีการทำกิจกรรม แต่ปรับรูปแบบให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ประชาชนทั่วไปสามารถประกอบศาสนกิจได้ โดยการฟังธรรมะออนไลน์ ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาที่บ้าน เป็นต้น แต่หากมีความจำเป็นต้องเข้าวัดหรือศาสนสถานควรปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุข เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ทำกิจกรรม และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าและออกจากศาสนสถาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance