เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ ( 20 เม.ย. 63) ที่ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประชุมการติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อม ประเมินสถานการณ์วันต่อวัน

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลาได้ดำเนินมาตรการเข้มงวดในการห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน จำนวน 35 หมู่บ้าน 1 ชุมชน ในพื้นที่อำเภอบันนังสตา อำเภอยะหา และ อำเภอเมืองยะลา ซึ่งคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด-19 จังหวัดยะลา ได้พิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดว่าหมู่บ้าน ชุมชนดังกล่าวเป็นพื้นที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้พัฒนาระบบการตรวจหาเชื้อโรคโควิด – 19 ให้สามารถตรวจวิเคราะห์ได้เร็วขึ้น โดยสามารถตรวจวิเคราะห์ได้วันละประมาณ 600 ตัวอย่าง จากเดิมที่ตรวจได้วันละเพียง 80 ตัวอย่าง ในขณะเดียวกัน จังหวัดยะลาและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินมาตรการป้องกัน ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 มาเป็นลำดับขั้นตอนและได้รับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

"จังหวัดยะลาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอนายอำเภอ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการแพทย์การสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจส่วนราชการทุกส่วนพี่น้องสื่อมวลชน อาสาสมัครและภาคเอกชน จึงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันในการระดมเก็บตัวอย่างในพื้นที่ มีเป้าหมายการเก็บตัวอย่างประมาณ 3,700 คน เพื่อส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แล้วเสร็จภายใน 7-10 วัน นับแต่วันนี้ ทั้งนี้รวมที่ดำเนินการมาแล้วจำนวน 1,200 คน รวมแล้วจะมีการตรวจหาเชื้อจากประชาชนในจังหวัดยะลาประมาณ เกือบ 5,000 คน ซึ่งการตรวจหาเชื้อดำเนินการเพื่อให้สามารถทราบข้อเท็จจริงเชิงลึก และสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดังนั้น ในช่วงเวลาประมาณ 7-10 วันนับจากนี้ไป อาจจะปรากฏจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ขอพี่น้องประชาชนอย่าได้กังวล เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อเกิดจากการวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการที่มากขึ้นทำให้เราสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้ดีขึ้น ขอพี่น้องประชาชนอย่าได้กังวล หากมีการตรวจวิเคราะห์แล้ว ท่านเป็นผู้ติดเชื้อ โควิด-19 นั่นหมายถึงท่านจะเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลของแพทย์เป็นอย่างดีและสามารถดูแลบุคคลซึ่งอยู่ใกล้ชิดท่านด้วย”

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดวันนี้ ( 20 เมษายน 63) ผู้ป่วยสะสม 101 ราย รักษาหายสะสม 47 ราย รายใหม่ 2 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย
วีระยุทธ/ยะลา/20/4/63