จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเตรียมสถานที่กักกันตัว 4 แห่ง176 ห้อง ไว้รองรับและสังเกตอาการผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

วันนี้(20 เม.63) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการกักกันตัว (Local Quarantine) หลังปรากฏเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคดังกล่าว เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของ ครม. ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ให้ประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดโดยไม่จำเป็น ในกรณีจำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่ ต้องรับการตรวจคัดกรองแยกกักกัน สู่กระบวนการกักไว้เพื่อสังเกตอาการ

ทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิจารณาโรงแรมของภาคเอกชนเป็นลำดับแรก เนื่องจากมีความพร้อมในหลายด้าน และพิจารณาใช้อาคารสถานที่ของทางราชการเป็นสถานที่สำรอง ในการนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์ที่จะให้จังหวัดใช้สถานที่โรงแรมเป็นที่กักกันผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยง ไว้เพื่อสังเกตอาการจำนวน 4 แห่ง รวม 176 ห้อง