หลังจากที่ได้มีการโอนงบประมาณโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2563 (200,000 บาท ) ลงสู่พี่น้องกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ(สทบ.) กล่าวว่า ในวันนี้ผมมีตัวอย่างโครงการฯ ที่น่าสนใจมาเล่าสู่พี่น้องฟังกันครับ กองทุนหมู่บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทำโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำ เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังน้ำสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน จะนำงบประมาณมาจัดซื้อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าและอุปกรณ์ในการติดตั้งกระจายไฟฟ้า ให้กับกลุ่มหมู่บ้านของกองทุนหมู่บ้านห้วยมะพร้าว ผลที่ได้รับคือจะมีประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 56 หลังคาเรือน ประมาณ 280 คน กลุ่มบ้านที่จะได้รับประโยชน์ จำนวน 2 กลุ่มบ้าน ได้แก่ กลุ่มบ้านห้วยมะพร้าว และกลุ่มบ้านโค๊ะเด สำหรับกองทุนหมู่บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 นี้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูง ห่างไกลจากตัวอำเภอแม่ระมาด เส้นทางการคมนาคมมีความยากลำบาก มีความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีไฟฟ้าใช้มาเกือบ 200 ปี เมื่อถึงเวลากลางคืนชาวบ้านต้องอาศัยตะเกียงให้แสงสว่าง ซึ่งไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนที่เข้าไปหาที่อยู่อาศัยทำกิน มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต จึงมีมติร่วมกันของสมาชิกในการของบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว ผมเห็นว่าบ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 นี้ถือเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นถึงความสามัคคีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน