วันนี้(15เม.ย.63) ณ ห้องประชุมเมืองคนดีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานกรรมการ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัด เป็นประธานพิธีมอบ กล่องใสครอบศีรษะผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 59 กล่อง เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน ทำให้โรงพยาบาลและทีมแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ ขาดแคลนอุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัสดังกล่าว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เล็งเห็นความปลอดภัยของทีมแพทย์ ที่จะต้องทำการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจัดหากล่องใสครอบศีรษะผู้ป่วย เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไวรัสโคโรนา 2019

ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดได้เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานมอบกล่องใสครอบศีรษะผู้ป่วย ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.