ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตรวจติดตามการมอบพันธุ์สัตว์ปีก บรรเทาเดือดร้อนของเกษตรกรจากโรคโควิดระบาด และภัยแล้ง เมื่อวันที่ 15 เม.ย.63 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอลงพื้นที่ตรวจติดตามการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกในพื้นที่อำเภอไทยเจริญ อำเภอป่าติ้ว และอำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยเกษตรกรสามารถเลือกรับไก่ไข่ 10 ตัว/ราย หรือเป็ดไข่ 30 ตัว/ราย หรือไก่พื้นเมือง 30ตัว/ราย พร้อมปัจจัยการผลิต ได้แก่ อาหารสัตว์ อวนตาข่าย ที่ให้อาหารตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย โดยพื้นที่ตำบลน้ำคำและตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ เกษตรกร 144 ราย ได้รับไก่ไข่ จำนวน 1,440 ตัว พื้นที่ตำบลโพธิ์ไทรและตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว เกษตรกร 67 ราย ได้รับไก่ไข่ จำนวน 670 ตัว และตรวจติดตามภายหลังการส่งมอบไก่พื้นเมืองในพื้นที่ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว เกษตรกร 95 ราย ได้รับไก่พื้นเมือง จำนวน 2,850 ตัว เกษตรกรที่ได้รับพันธุ์สัตว์ปีก สามารถเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม ช่วยลดรายจ่าย และ เป็นอาหารโปรตีนในครัวเรือน จากการตรวจติดตามพบว่าเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือครบถ้วน สัตว์ปีกมีสุขภาพแข็งแรงดี สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรอย่างมาก ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งและโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก รวม 8,314 ราย ได้รับแล้ว 780 ราย โดยแสดงความประสงค์เลี้ยงไก่ไข่ 4,486 ราย ได้รับแล้ว 685 ราย และไก่พื้นเมือง 3,344 ราย ได้รับแล้ว 95 ราย เป็ดไข่ 484 ราย อยู่ระหว่างการจัดส่ง คาดว่าจะส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค.63