ประเทศไทยมีหลากหลายอาชีพ ที่คนกว่า 70 ล้านในประเทศต้องปรับตัว บางอาชีพต้องปิดตัวลง บางอาชีพต้องเปลี่ยนไป เพราะสังคมไทย กำลัง Transform สู่สังคมดิจิทัลจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมด้านดิจิทัล เกิดขึ้นได้จากการวิจัยที่ดี สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. จะสนับสนุนสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่านกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจะเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ในระยะ 5 ปี ที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างสังคมคุณภาพให้เท่าเทียม ปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมทั้งพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและสร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย ประชาชนทุกสาขาอาชีพ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ก็สามารถขอรับการสนับสนุนเงินทุน จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี้ได้