วันที่ 7 เม.ย.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีองค์การสวนสัตว์ ได้ทราบเรื่องถึงเชียงใหม่ ซู อควาเรียม เจอพิษโควิด-19 เปิด ไม่มีนักท่องเที่ยว รายได้ก็หาย แต่สัตว์ พนักงาน ต้องกินอาหาร จึงได้ประชุมเตรียมความพร้อมไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมช่วยชีวิตปลาและสัตว์น้ำในเชียงใหม่ซู อควาเรียม ตามที่ได้ประชุมกันไว้เมื่อ 28 มี.ค 63 ที่ผ่านมา ตามที่มีการเสนอข่าวของบริษัทมารีนสเคปประเทศไทยไปเมื่อ 21 มี.ค. 63 ถึงกรณีการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้สวนสัตว์ทุกแห่งปิดบริการ ซึ่งมีผลกระทบต่อรายได้ของเชียงใหม่ซูอควาเรียมอาจต้องปิดกิจการตามข่าวที่เสนอไปแล้วนั้น

ต่อมานายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ได้มอบหมายให้ นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เดินทางมาเป็นประธานประชุมในฐานะองค์การสวนสัตว์เป็นผู้ลงทุนการก่อสร้างและนายนฤทัต เจริญเศรษฐศิลป ในฐานะผู้บริหารจัดการดำเนินการเชียงใหม่ซูอควาเรียม โดยข้อสรุปผลการประชุมคือ ข้อ 1.ให้บริษัทจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นซึ่งประกอบไปด้วยค่าไฟฟ้า ค่าอาหารปลา ค่าบุคลากรดูแลระบบช่วยชีวิตปลาส่งมาที่สวนสัตว์เชียงใหม่เพื่อรวบรวมนำเสนอองค์การสวนสัตว์ตามมติที่ประชุมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ในคราวประชุมเดือนเมษายน 2563 นี้ต่อไป

ข้อ 2.คือมอบให้สวนสัตว์เชียงใหม่เข้าไปหารือรายละเอียดกับบริษัท เรื่องการสนับสนุนอาหารปลาตามจำนวนในแต่ละวันและรวบรวมรายละเอียดเงินเดือนค่าจ้างของเจ้าหน้าที่ให้อาหารและรักษาระบบช่วยชีวิตปลาตลอดจนถึงการหารือกับการไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ถึงการชำระค่ากระแสไฟฟ้า ซึ่งจากการหารือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดย สวนสัตว์เชียงใหม่ได้รับทราบข้อมูลพร้อมดำเนินการตามที่บริษัทให้ข้อมูลมาในเอกสารทั้งสิ้นและได้นำเสนอไปยังองค์การสวนสัตว์

ข้อ 3.เมื่อวันที่ 6 เม.ย 63 พบว่า บริษัท ได้ให้ข่าว “มีความห่วงและกังวลใจ เกรงว่าเรื่องนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาช่วยเหลือโดยอยากให้พิจารณาทันทีในวันที่ 8 เม.ย.63 นี้”

ล่าสุดนายสุริยาแสงพงค์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ได้โทรศัพท์ด่วนแจ้งให้กับนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ทราบว่า ขณะนี้นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์และคณะกรรมการบอร์ดได้รับทราบเรื่องแล้ว ทุกคนไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมให้การช่วยเหลือตามระยะเวลาที่กำหนด (time line) พร้อมกันทั้งสอง ระหว่างองค์การและบริษัท ที่ผ่านมา

ซึ่งในวันที่ 8 เม.ย. 63 จะมีการนำเรื่องนี้ เข้าพิจารณาคณะอนุกรรมการให้เร็วอีกด้วยแต่อย่างไรก็ตามองค์การสวนสัตว์ได้สั่งการให้สวนสัตว์เชียงใหม่ดำเนินการเฉพาะหน้าช่วยเหลือสนับสนุนตามที่ได้ตกลงกันไว้อย่างแน่นอน ซึ่งที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้ดำเนินการเรื่องรายละเอียดการสนับสนุนจัดซื้ออาหารปลา สัตว์น้ำและเวชภัณฑ์ต่างๆตลอดจนหารือเรื่องการชำระค่ากระแสไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ววันนี้อย่างต่อเนื่ององค์การสวนสัตว์ไม่ได้ปล่อยปะละเลยแต่อย่างใด ทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ดีถูกต้องและรวดเร็วเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การสวนสัตว์ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐมีภารกิจในการอนุรักษ์ศึกษาวิจัยสัตว์ป่าทุกประเภท

ดังนั้น ชีวิตสัตว์ทุกตัวทุกประเภท มีคุณค่ามากสำหรับผู้ที่ทำงานสวนสัตว์ทุกคนจะต้องมีชีวิอยู่ทุกตัว.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance