วันนี้ 3 เม.ย.63 พลเรือโท เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย ในราชอาณาจักร กองทัพเรือ (ผอ.สง.ปรมน.ทร.) พร้อมด้วยนายทหารฝ่ายอำนวยการฯ นำอุป กรณ์สำหรับทำหน้ากากกันกระเด็น (Face Shield) และเจลสำหรับทำความสะอาดมือ มอบให้แก่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือ ในการสู้กับภัยวิกฤตไวรัส COVID-19

พร้อมกับชมการสาธิต วิธีการทำหน้า กากกันกระเด็น (Face Shield) โดยมี พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกหญิง ดร.สอาดจิต เพ็ชรมีศรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยา บาลกองทัพเรือ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมโปษะกฤษณะ วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ กรมแพทย์ทหารเรือ กทม.