จังหวัดหนองคาย ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติ ในการกำหนดแนวทางตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขณะเดียวกันพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 3 คน

วันที่ 3 เม.ย. 63 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, นายสุชน ภัยธิราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย , นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติ ในการกำหนดแนวทางตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการพูดคุยและหาแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกาศของจังหวัดและประกาศคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ประกาศ “เคอร์ฟิว” อย่างเป็นทางการ คือ ห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานทั่วประเทศในช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. - 04.00 น.

ดังนั้น จังหวัดหนองคายเองจึงต้องจัดประชุมเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติงาน ซึ่งตนก็มองว่าจากสถานการณ์การทำงานที่เป็นอยู่นั้นมี 3 เรื่องใหญ่ๆ ที่จังหวัดหนองคายจะต้องช่วยกันคิดและพิจารณาร่วมกัน ประเด็นแรกก็คือ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เราจะมีมาตรการอย่างไรที่จะทำให้มันเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะมาตรการการปฏิบัติของบุคคลในพื้นที่ เป็นสิ่งสำคัญ เป็นหัวใจ เป็นตัวชี้ขาดของการแพร่ระบาด ประเด็นที่สองก็คือ เมื่อเรามีประกาศต่างๆ ออกไปแล้วนั้น ใครหรือเรา จะมีมาตรการอย่างไรเพื่อเข้าไปกำกับ ดูแลให้มีความเข้มข้น จะสามารถเอาผิดกับใครที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศของจังหวัด ด้วยการละเมิดหรือไม่รู้ ซึ่งเราจะต้องบอกเตือนเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง จนเกิดผลในทางปฏิบัติ
ประเด็นสุดท้ายก็คือ เราจะมีแนวทางเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ทั้งจากทางจังหวัดและรัฐบาลประกาศได้อย่างไร โดยเฉพาะการขาดรายได้ของประชาชน ผู้ประกอบการ เพราะถ้ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุขได้ สุดท้ายมันก็จะเกิดกระบวนการระเบิดหรือต่อต้าน ตามที่การบังคับใช้กฎหมายและตามที่รัฐบาลประกาศ

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงได้มีการจัดการประชุมในครั้งนี้ สำหรับมาตรการที่จังหวัดหนองคายประกาศออกมาก็คือห้ามข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน เจ้าหน้าที่รัฐ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกนอกพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายนเป็นต้นไป เว้นแต่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความจำเป็น ส่วนประชาชนพึงงดหรือชะลอการเดินทางออกนอกจังหวัดเช่นเดียวกัน

ส่วนสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสในพื้นที่จังหวัดหนองคายนั้น พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 3 ราย รายแรกคือ ผู้ติดเชื้อชาว จ.กาฬสินธุ์ที่เดินทางมาพบญาติที่ อ.โพนพิสัย รายที่ 2 คือบุตรของผู้ติดเชื้อรายแรก และผู้ที่พบเชื้อรายที่ 3 เป็นชาวอำเภอโซ่พิสัย มาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

ส่วนรายงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 จำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสม ในเขตสุขภาพที่ 8 ประกอบด้วย จ.หนองบัวลำภู 4 ราย จ.อุดรธานี 8 ราย จ.เลย 2 ราย จ.หนองคาย 3 ราย และ จ.นครพนม 1 ราย รวม 18 ราย

สำหรับ จ.หนองคาย จะมีการแถลงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนี้ (3 เมษายน 2563) เวลา 14.00 น.

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance