“ชาญวิทย์” แจงแยกสถาบันวิทย์ออกจากก.ท่องเที่ยวจัดเข้าแผนยุทธ์ศาสตร์ชาติ 20 ปี ถ้าด่วนรบ.สามารถทำได้ทันที

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ช่วยโฆษกกมธ.คนที่ 1 กล่าวถึงความคืบหน้าคณะอนุกมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา ซึ่งมีจำนวน 4 เรื่อง โดยคาดว่า 3 เรื่องแรกรัฐบาลจะสามารถขับเคลื่อนให้เสร็จได้ภายในปี 60 ได้แก่ 1.การจัดตั้งคณะกรรมกานโยบายการกีฬาแห่งชาติ ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8 ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.นโยบาลการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ..... เสร็จแล้วและอยู่ในขั้นตอนการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน และเป็นระบบมาตรา 77 วรรคสอง ตามรัฐธรรมนูญปี 60 2.การบูรณาการสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 8

นายชาญวิทย์ กล่าวว่า 3. การจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอเรื่องการจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่ประเทศไทยเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 6 ซึ่งมีพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายรัฐมนตรี เป็นประธาน และถ้าคณะดังกล่าวเห็นชอบก็จะได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) และหากครม.เห็นชอบให้การอนุมัติก็สามารถจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย 4.เรื่องการแยกภารกิจงานด้านกีฬาออกจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬา ขณะนี้อนุกมธ.ฯยังอยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน ถ้ามีความคืบหน้าจะมารายงานให้ได้ทราบ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่ถ้ารัฐบาลชุดหน้าเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนก็สามารถทำได้เลยในช่วง 5 ปีแรกของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ