เมื่อวันที่ 2 เม.ย.63 เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 (แม่สอด)-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สอด-เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่านแม่สอด)-เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 346 - ประจำจุดตรวจฝ่ายความมั่นคงบ้านห้วยหินฝน ถนนสายตาก-แม่สอด หมู่ 6 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และด่านศุลกากรแม่สอด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการร่วมตรวจค้นรถบัสโดยสาร ของเอกชน 1 คัน และรถตู้โดยสารจำนวน 7 คัน ได้นำแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา รวม 85 คน เดินทางจากกรุงเทพมหานครและนำมาส่งที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด จ.ตาก ติดต่อกับจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนมา เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจึงได้ให้แรงงานต่างด้าวทั้งหมดลงจากรถ เพื่อตรวจสอบเอกสาร ใบอนุญาต และความถูกคต้องของแรงงาน ทั้งเอกสารทำงาน-เอกสารเดินทาง ฯลฯ โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการควบคุมตัวแรงงานต่างด้าว ทั้งหมดมาทำการตรวจสอบประวัติและพิสูจน์เอกสารทำงาน รวมทั้งควบคุมตัวคนขับรถโดยสารมาสอบสวน เนื่องจากเป็นรถโดยสารที่ขนเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ที่ได้ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ฉบับที่ 9/ 2563 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 จังหวัดตาก ตามที่แจ้งว่า เนื่องจากจังหวัดเมียวดี สภาพเมียนมา ได้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 และให้ชาวเมียนมา ชะลอการเดินทางกลับประเทศ โดยให้ชาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศหลังวันที่ 15 เมษายน 2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ. ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดตากโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ที่เป็นไปตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และสอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงกำหนดระงับการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 4 จังหวัดตาก หมวด 2 หมด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทาง รวมถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 คน ที่เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตาก และห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและชนกลุ่มน้อยออกนอกพื้นที่ ควบคุมระดับอำเภอ ทุกอำเภอในจังหวัดตาก สำหรับแรงงานต่างด้าวเพื่อตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตทำงาน หากถูกต้องก็จะประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งตัวกลับภูมิลำเนา ส่วนรถโดยสารหากสอบสวนแล้วมีการฝ่าฝืนคำสั่งจริง ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance