วันที่ 30 มี.ค.ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มีวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติด่วนที่สุด จตช, รอง ผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผบช.น. ภ.1-9 ก. ปส. ทท. สตม. ส. ตชด. และ สยศ.ตร.ที่ ต.359 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 อ้างถึงคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่360/63 เรื่องจัดตั้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้โคโรนา 19 โควิด โดยมี นรม. เป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ข้อสั่งการ นร. ในการประชุมบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าเมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีค.63 เวลา 09.30 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการตามมาตรการ ประกอบด้วย

1.ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและบังคับใช้กฎหมายในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

2. ด้วยปัจจุบันข้าราชการตำรวจ มีภารกิจในการสนับสนุนเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 19 (โควิด - 19) ในทุพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งอาจทำให้ผู้ไม่หวังดีฉวยโอกาสกระทำความผิด สร้างความเดือดอนและซ้ำเติมประชชน ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติหน้ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ทุกหน่วยดำเนินการดังนี้

2.1 ให้เพิ่มความเข้มในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเป็นการตัดช่องโอกาสในการกระทำความผิดของมิจฉาชีพและผู้ไม่หวังดี โดยเฉพาะอย่ายิ่งอาชญากรรมที่กระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชน เช่นการรวมตัวแข่งรถในทาง การขับขี่รถขณะเมาสุรา หรือการประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น

2.2 สภาพปัญหาเศรษฐกิจทำให้เกิดอัตราการว่างงาน ส่งผลต่อแนวโน้มของการเกิดอาชญากรรมที่เพิ่มมากขึ้น จึงให้ทุกหน่วยดำเนินมาตรการในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมให้มีประสิทธิภาพ

2.3 ดำเนินการอย่างเฉียบขาดกับผู้ที่ก่ออาชญากรรมที่เป็นการซ้ำเติมประชาชนทุกประเภท เช่นการกักตุนสินค้าและบริการ การกู้ยืมเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด การหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่งๆ เช่น หล่อกลวงขายสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ ก๊ารเผยแพร่หรือส่งต่อข่าวปลอม(Fake News) เป็นต้น

2.4บังคับใช้กฎหมาย ให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินๆ พ.ร.บโรคติดต่อฯ พ.ร.บว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง