โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แจ้งว่า ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-30 เม.ย.63 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 นั้น รพ.บำรุงราษฎร์ ในฐานะสถานพยาบาลที่จะต้องให้การบริบาลแก่ผู้ป่วยเช่นในสถานการณ์ปกติ จึงขอชี้แจงถึงการให้บริการ ดังนี้

1. โรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการตามปกติ
2. แผนกฉุกเฉิน เปิดบริการ 24 ชั่วโมง
3. ผู้ป่วยยังเดินทางเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฯ ได้ตามปกติ หากเดินทางในช่วงเวลาที่มีการกำหนดห้ามมิให้บุคคลออกจากเคหะสถาน (ถ้ามี) กรุณาพกบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง บัตรอื่นใดที่ออกโดยทางราชการ พร้อมด้วยบัตรนัดหมายแพทย์ (ถ้ามี) หรือข้อความในรูปแบบอื่นที่แสดงถึงการนัดหมายแพทย์ เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ยกเว้นกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน
4. ผู้ป่วย ญาติ และผู้เข้ามาในอาคารของโรงพยาบาลฯ ทุกท่านต้องผ่านจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันโรค
5. ยาและเวชภัณฑ์ มีเพียงพอให้บริการ
6. ศูนย์อาหาร ร้านอาหาร ธนาคาร และร้านค้าภายในโรงพยาบาลฯ เปิดให้บริการตามปกติ แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิด ตามความเหมาะสม
7. เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 1378

นอกจากนี้ ทางโรงพยาบาลฯ ยังจัดให้มีบริการนอกสถานพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติมิตร  ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การให้คำปรึกษา (Telemedicine) ผ่านช่องทาง Smartphone
2. บริการส่งยาตรงถึงบ้านหลังจากปรึกษาแพทย์และจัดส่งยาตามใบสั่งแพทย์
3. บริการเจาะเลือดที่บ้านตามใบสั่งแพทย์
4. บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่บ้าน
5. บริการตรวจภูมิคุ้มกัน (Immune) ที่บ้าน 

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance