ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเพื่อการสนับสนุนมาตรการดังกล่าวรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังมอบหมายให้กรมสัมผัสสามิตส่งมอบแอลกอฮอล์ทำความสะอาดให้กับจังหวัดและโรงพยาบาลของรัฐเพื่อประโยชน์ด้านการแพทย์การสาธารณสุขไว้ทำความสะอาดป้องกันการแพทย์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 โดย โดยสำนักงานสัมผัสสามิตพื้นที่นราธิวาสน่าจะทำโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์แปลงสภาพจำนวน 2,000 ลิตรให้กับสำนักงานจังหวัดนราธิวาสและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสหน่วยงานละ1,000 ลิตร

วันนี้ (27 มี.ค. 63) ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายเอกรัตน์ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 2,000 ลิตร โดยมีนายชนะ ณ ถลาง สรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตามโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 พร้อมด้วย นายอดุล บินยูโซะ รองนายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีระดับความเข้มข้นแอลกอฮอล์ 75% ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมอบให้หน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์นำไปใช้หรือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในจังหวัดระนองที่มีความต้องการและมีความจำเป็น

ด้าน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ออกคำสั่งห้ามเข้า-ออกพื้นที่เสี่ยงเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้แก่ พื้นที่ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ พื้นที่ ต.แว้ง อ.แว้ง พื้นที่ ต.มาโมง อ.สุคิริน พื้นที่ ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโกลก และพื้น ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง โดยมีกำหนด 14 วัน ระหว่างวันที่ 26 มี.ค.ถึงวันที่ 8 เม.ย.63

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน