ก.วัฒนธรรมชวนประชาชนโหลดบทสวดมนต์"รตนสูตร"สร้างขวัญกำลังใจ ขจัดภัยโควิด-19
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจด้านศาสนา โดยการนำหลักธรรมของศาสนามากล่อมเกลาจิตใจและนำกิจกรรมทางศาสนามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยมอบหมายให้กรมการศาสนา(ศน.) จัดทำบทสวดมนต์ “รตนสูตร” (รัตนสูตร) เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถสวดมนต์สาธยายรตนสูตรได้ทั่วไทยและปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนก และเชื่อมั่นว่าจะสามารถปัดเป่าโรคภัยให้หมดไป ซึ่งการดำเนินชีวิตตามรอยพระพุทธศาสนาสามารถกล่อมเกลาจิตใจ ยกระดับจิตใจให้ละเอียดอ่อน จิตสงบนิ่ง

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า บทสวดรตนสูตรหรือรตนปริตร เป็นหนึ่งในพระปริตรหรือพระคาถาที่พรรณนาอานุภาพของพระรัตนตรัย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สาธยายหรือสวดเพื่อขจัดปัดเป่าภัยจากความอดอยาก ภัยจากโรคระบาด และภัยจากอมนุษย์เบียดเบียนชาวพุทธ จึงถือเป็นธรรมเนียมสวดบทสูตรนี้เพื่อขจัดโรคภัย ปรากฏในพระสุตตันตปิฎก ว่า เมื่อเกิดโรคระบาดในเมืองเวสาลี พระพุทธองค์ทรงให้หมู่สงฆ์และสาวกทำการสวดพระคาถานี้เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน เพื่อให้เมืองเวสาลีรอดพ้นจากโรคระบาด นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าการสาธยายรตนสูตรหรือรตนปริตรจะทำให้ได้รับความสวัสดีและพ้นจากอุปสรรคอันตรายทั้งหลาย

“การสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาเป็นกุศโลบายสำคัญที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจทำให้ทุกคนคิด ทำด้วยความเมตตาต่อกัน เป็นการเสริมสร้างคุณธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีและการรวมจิตใจเป็นอันนึงอันเดียวกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกัน โดยผู้ร่วมสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาจะเกิดความรู้สึกซาบซึ้งใจ ได้รับความเบิกบาน จิตใจสงบและเป็นสุข ซึ่งจะเป็นการปิดกั้นมิให้ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งปวงได้” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว
ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ “บทรตนสูตร” ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง โดยสามารถดาวน์โหลดบทสวดมนต์ฯ ได้ที่ YouTube และเว็บไซต์กรมการศาสนา www.dra.go.th

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน