ธนาคารออมสิน ลดดอกเบี้ยสอดคล้องทิศทางนโยบายดอกเบี้ย กนง.ร่วมบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.10-0.25% และปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากโดยที่บางประเภทไม่ได้ลดจนถึงลด 0.25% มีผลวันที่ 26 มี.ค.63

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ภายใต้สถานการณ์และสอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยนโยบายตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารฯ จึงได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.63 เป็นต้นไป โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปรับลด 0.10-0.25% ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินกู้ที่มีระยะเวลา หรือ MLR ปรับลดลงจาก 6.375% เป็น 6.275% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำประเภทเงินเบิกเกินบัญชี หรือ MOR ปรับลดลงจาก 6.495% เป็น 6.245% และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ MRR ปรับลดลงจาก 6.495% เป็น 6.370%

สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ปรับลด 0.075-0.25% ทุกประเภทได้แก่ ประเภทบุคคลธรรมดาปรับลดจาก 0.50-1.875% เป็น 0.375-1.625% (อัตราดอกเบี้ยตามวงเงินฝาก) ประเภทนิติบุคคลทั่วไป ปรับลดจาก 0.37-0.925% เป็น 0.25-0.675% ประเภทส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรของรัฐ ปรับลดจาก 0.37-0.925 เป็น 0.25-0.725% ผู้ฝากประเภทสถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์การเกษตร ปรับลดจาก 0.37-0.925% เป็น 0.25-0.675%

ทั้งนี้ผู้ฝากประเภทนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ซึ่งเป็นผู้ฝากองค์กรปฏิบัติงานเชิงสังคม-เพื่อสาธารณกุศลเช่น วัด องค์การศาสนา มูลนิธิ สมาคม สภากาชาดไทย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก(สคฝ.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)เป็นต้น ธนาคารไม่ปรับลดดอกเบี้ย โดยยังคงดอกเบี้ยที่อัตรา 0.50-1.475%

“ปัจจัยการแพร่ระบาดโควิด-19 มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ธนาคารออมสินจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปรับลดดอกเบี้ยครั้งนี้จะช่วยบรรเทาผลกระทบให้ประชาชนและลูกค้าของธนาคารฯ ได้ไม่มากก็น้อย”

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน