เมื่อวันที่ 25 มี.ค.63 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ทำหนังสือลงนามโดย นายจาตุรงค์ สุขะเสน รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงกรณีแอดมินตอบคำถามทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยระบุว่า ตามที่มีประเด็นข่าวการเผยแพร่กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าสอบถามเกี่ยวกับการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าสิทธิประกันมิเตอร์จะถูกยกเลิกหรือไม่ และได้มีการส่งต่อข้อความดังกล่าวผ่านช่องทางออนไลน์นั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้

1.เงินที่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้ามาลงทะเบียนขอรับเงินคืนนั้นเป็นเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไม่เกี่ยวกับมิเตอร์

2.จากเดิมประชาชนมาขอใช้ไฟฟ้าจะมีค่าใช้จ่าย 2ส่วนคือ ค่าติดตั้งมิเตอร์และค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าที่จะเรียกเก็บตามขนาดของมิเตอร์เช่นมิเตอร์ขนาด 5 แอมป์ประเภทบ้านอยู่อาศัยจะมีการจ่ายค่าประกันการใช้ไฟฟ้าล่วงหน้า 300 บาท เพราะการที่จะเรียกเก็บเงินผู้ใช้ไฟฟ้ได้ต้องใช้ไฟให้ครบเตือนก่อนและเมื่อถึงกำหนดผู้ใช้ไฟฟ้าไม่จ่ายเงินค่าใช้ไฟฟ้าประจำเดือนก็จะหักเงินส่วนนี้ไป

3.กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะมีกระบวนการและขั้นตอนการแจ้งเตือนเป็นระยะเวลา 28 วันเช่นเดิม หากไม่มีการชำระค่าใช้ไฟฟ้kประจำเดือนจึงจะเข้าสู่กระบวนการงดการไฟฟ้า

4.แม้ว่าภายหลังที่คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วก็ตาม หากพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้านั้นๆมีปัญหาจากการใช้งานตามปกติ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ต้องไปดำเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ เพราะมิเตอร์ไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

5.อย่างไรก็ตามขณะนี้มีประชาชนเข้าไปใช้งานเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อลงทะเบียนขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความหนาแน่นในการใช้งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอความร่วมมือให้ประชาชนทยอยการเข้าไปลงทะเบียนโดยสามารถข้าไปใช้งานได้โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุดแต่อย่างใด

ขณะที่การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.ชี้แจงเช่นกันว่า ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ต่างๆเช่น ไม่สามารถค้างชำระค่าไฟฟ้าได้ รวมถึงประชาชนต้องเสียค่าซ่อมแซมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเองหากเกิดชำรุดเสียหาย โดยขอชี้แจงว่า ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วจะยังได้รับบริการต่างๆจาก กฟน.ดังเดิม