ก.วัฒนธรรมชง “สงกรานต์ไทย” ขึ้นบัญชีรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เสนอ “สงกรานต์ในประเทศไทย” (Songkran in Thailand) ขึ้นบัญชีเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การยูเนสโกภายในเดือนมีนาคม 2563 โดยยูเนสโกจะใช้เวลาในการพิจารณาอย่างน้อย 1 ปี จึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อพิจารณาการขึ้นทะเบียนในรอบถัดไป ซึ่งความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ สวธ.ได้ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเมื่อปี 2554 เนื่องจากเป็นประเพณีที่งดงาม ทรงคุณค่า สะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ทั้งมีความโดดเด่นสอดคล้องตามลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และยังเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในฐานะของปีใหม่ไทย

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า คุณสมบัติของสงกรานต์ในประเทศไทยตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของยูเนสโกในข้อต่างๆ อาทิ ข้อที่ 1.สอดคล้องกับลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามที่นิยามไว้ ในมาตรา 2 อนุสัญญาฯ เนื่องจากสงกรานต์เป็นการแสดงออกทางมุขปาฐะ การปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณีและเทศกาล และงานช่างฝีมือดั้งเดิม ข้อที่ 2 การขึ้นบัญชีเรื่องที่นำเสนอเป็นคุณประโยชน์ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางทั่วโลก

“สวธ.ได้ศึกษาข้อมูลทางวิชาการและแนวทางการนำเสนอสงกรานต์ในประเทศไทย โดยร่วมมือกับนักวิชาการและชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำเอกสารตามแบบฟอร์มของยูเนสโก ทั้งนี้หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนฯ จะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์สืบสาน และสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว เพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชนและประเทศชาติ ตลอดจนการสร้างการรับรู้และยกย่องเชิดชูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อนานาชาติ” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าว

กองทุนประกันวินาศภัย