วันนี้ ( 24 มี.ค.63) ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมติดตามและสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี คณะผู้บริหาร ศอ.บต. ผู้อำนวยการของสำนักกองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ ศอ.บต. เข้าร่วม เพื่อสรุปการดำเนินงานของ ศอ.บต. และแผนการดำเนินงานในห้วงเดือนมีนาคม-เมษายน 63 รวมถึงสรุปการดำเนินงานของ ศอ.บต. ภายใต้การจัดตั้งศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกิดขึ้นด้วย

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์ประสานการบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ในทุกๆวันจะมีการสรุปข้อมูลสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลหนุนเสริมการดำเนินงานของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดย ศอ.บต. จะทำหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลระบบที่เกี่ยวกับกลุ่มเสี่ยงต่างๆ และจัดเก็บข้อมูลบุคคลเสี่ยงที่เดินทางเข้าสู่ประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติ ซึ่งจะให้บัณฑิตอาสาฯเข้าไปสำรวจติดตามและรายงานข้อมูลมายัง ศอ.บต. รวมถึงประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนในพื้นที่และประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบถึงข้อมูลที่เป็นจริงและแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อประชาชน

อย่างไรก็ตาม จากการประชุม ศอ.บต. ได้มีมาตรการเพื่อการดูแลช่วยเหลือคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงแนวทางการเพิ่มสัญญาณเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตกรณีที่พนักงานต้องทำงานที่บ้าน หรือ "work from home" หากรัฐบาลมีมาตรการเข้มข้นเพื่อลดการขาดช่วงของการดำเนินงานขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการดำเนินงานต่อไป