วันที่ 24 มี.ค. น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติ เห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ให้ส่งเอกสารประกอบ เพื่อเสนอสงกรานต์ในไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อยูเนสโก โดยให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามในเอกสารนำเสนอสงกรานต์ในประเทศไทยในฐานะตัวแทนของประเทศไทย เพื่อเสนอขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการอนุสัญญาของยูเนสโกจะดำเนินการภายในเดือนมี.ค.ของทุกปีและต้องใช้เวลาพิจารณารายการอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล เพื่อพิจารณาในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ซึ่งคาดว่าจะเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนได้อย่างน้อยที่สุดในช่วงปีพ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตาม ถือว่าสงกรานต์ได้รับประกาศขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance